VEILIGHEID WEGTRANSPORT

De directie van Brinkman Trans Holland acht het van groot belang dat een passend stelsel van maatregelen wordt getroffen en in stand gehouden om de gevolgen van incidenten veroorzaakt door bijvoorbeeld onbevoegde beïnvloeding of brand, die de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten kunnen schaden, beheersbaar te houden. In verband daarmee is een security- en safetybeleid vastgesteld dat als leidraad geldt voor alle activiteiten op het gebied van de beveiliging binnen onze onderneming.