PRIVACY POLICY – TRANSPORT

Privacyverklaring administratie persoonsgegevens voor verzorgen transport

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de administratie voor het verzorgen van transport en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van de administratie voor het verzorgen van transport verwerken en NIET op gegevens die wij verwerken in het kader van andere verwerkingen. Voor deze andere verwerkingen verwijzen wij naar de daarop betrekking hebbende privacyverklaringen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Brinkman Trans Holland is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Brinkman Trans Holland

Bedrijvenweg 8

7833 JH  Nieuw Amsterdam

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op privacy@brinkmantransholland.eu of per post op bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de transporten op een correcte wijze uit te kunnen voeren ontvangen we gegevens van u die worden opgeslagen in een ISO 27001 gecertificeerde omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij opslaan.

Persoons- en bedrijfsgegevens;

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer);
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met leveranciers.
 • Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het onderhouden van contacten met de leveranciers;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • de uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst, namelijk de overeenkomst die wij met een relatie hebben afgesloten voor het doen verzorgen van transport van goederen.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende partijen:

 • Partijen met wie wij nauw samenwerken;
 • Door ons ingeschakelde externe adviseurs;
 • Door ons ingeschakelde externe dienstverleners;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthoudende autoriteiten.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door ons opgeslagen persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.*
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.*

* Bij een verzoek tot verwijdering of beperking in het verwerken van de persoonsgegevens zijn wij verplicht ons te houden aan de vigerende wet- en regelgeving.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar privacy@brinkmantransholland.eu. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens is aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen van de Europese Verordening 2016/679 en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG.

Versie 1.1

Datum: 9 december 2019                                                                                                                            © Brinkman Trans Holland